THÔNG BÁO SINH VIÊN LẤY BÀI CÁC MÔN HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019-2020 VỀ LƯU GIỮ

Các bạn lớp trưởng những lớp sau khẩn trương lên bộ môn Phòng 509 Nhà A1 lấy bài về để lưu, giữ gìn và bảo quản bài để khi có khiếu nại thì sẽ có minh chứng: Môn Cơ sở kiến trúc 2: lớp 64KD1, 64KD2, 64KD3, 64KD4 Môn Vẽ ghi: lớp 63KD1, 63KD2, 63KD3,Continue reading “THÔNG BÁO SINH VIÊN LẤY BÀI CÁC MÔN HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019-2020 VỀ LƯU GIỮ”

Advertisement