THÔNG BÁO SINH VIÊN LẤY BÀI CÁC MÔN HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019-2020 VỀ LƯU GIỮ

Các bạn lớp trưởng những lớp sau khẩn trương lên bộ môn Phòng 509 Nhà A1 lấy bài về để lưu, giữ gìn và bảo quản bài để khi có khiếu nại thì sẽ có minh chứng:

  • Môn Cơ sở kiến trúc 2: lớp 64KD1, 64KD2, 64KD3, 64KD4
  • Môn Vẽ ghi: lớp 63KD1, 63KD2, 63KD3, 63KD4
  • Môn Thiết kế nhanh: lớp 63KD1, 63KD2, 63KD4, 63KD6, 63KDE, 63KDF
  • Những bạn làm đồ án 1, 2 các lớp nguyện vọng NV17
  • Những bạn làm Đồ án Tổng hợp lớp nguyện vọng kỳ 2 năm học 2019-2020
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: