CHẤM CUỐI KỲ ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1 VÀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 – NĂM HỌC 2020-2021

Lịch chấm cuối kỳ Đồ án dân dụng 1 ĐỐI VỚI LỚP 64KDEC, 64KDF: Thời gian 13h00, thứ Bảy, ngày 31/10/2020 Chấm theo hình thức bảo vệ trước hội đồng. Sinh viên tự chuẩn bị băng dính để căng bài, que chỉ. Danh sách Hội đồng xem tại đây.

Advertisement