CHẤM CUỐI KỲ ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1 VÀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 – NĂM HỌC 2020-2021

Lịch chấm cuối kỳ Đồ án dân dụng 1

ĐỐI VỚI LỚP 64KDEC, 64KDF: Thời gian 13h00, thứ Bảy, ngày 31/10/2020

  • Chấm theo hình thức bảo vệ trước hội đồng.
  • Sinh viên tự chuẩn bị băng dính để căng bài, que chỉ.

Danh sách Hội đồng xem tại đây.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: