THÔNG BÁO BỔ SUNG DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHÓA 54KD TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Căn cứ vào cập nhật mới nhất của Khoa Kiến trúc-Quy hoạch, danh sách các bạn sinh viên 54KD được bố trí để bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc hướng dẫn đồ án tốt nghiệp được bổ sung sửa đổi theo bảng dưới đây: DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐTContinue reading “THÔNG BÁO BỔ SUNG DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHÓA 54KD TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”

Advertisement