ĐỀ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP HỌC LẠI (LỚP NV19) THUỘC BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Các bạn sinh viên làm đồ án tổng hợp học lại, thuộc danh sách lớp NV19 đã được phân công hướng dẫn tại bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc lấy đề đồ án để làm việc với thầy hướng dẫn tại các đường link sau. – Nhiệm vụ thiết kế download tạiContinue reading “ĐỀ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP HỌC LẠI (LỚP NV19) THUỘC BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”

Advertisement