LỊCH THI MÔN LÝ THUYẾT SÁNG TÁC KIẾN TRÚC, SÁNG THỨ HAI, 05/6/2017

STT MÃ MH TÊN MÔN HỌC  NGÀY THI  Tgian bắt đầu  LỚP  PHÒNG
1 351602 Lý thuyết sáng tác kiến trúc 05/6/2017 7h00 60KD6 42.H2
2 Lý thuyết sáng tác kiến trúc 7h00 60KDE 41.H2
3 Lý thuyết sáng tác kiến trúc 7h00 60KDF 43.H2
4 Lý thuyết sáng tác kiến trúc 7h00 60KDNT 44.H2
5 Lý thuyết sáng tác kiến trúc 9h00 60KD1 306.H1
6 Lý thuyết sáng tác kiến trúc 9h00 60KD2 308.H1
7 Lý thuyết sáng tác kiến trúc 9h00 60KD3 311.H1
8 Lý thuyết sáng tác kiến trúc 9h00 60KD4 314.H1
9 Lý thuyết sáng tác kiến trúc 9h00 60KD5 406.H1
Advertisement