LỊCH THI MÔN LÝ THUYẾT SÁNG TÁC KIẾN TRÚC, SÁNG THỨ HAI, 05/6/2017

STT MÃ MH TÊN MÔN HỌC  NGÀY THI  Tgian bắt đầu  LỚP  PHÒNG 1 351602 Lý thuyết sáng tác kiến trúc 05/6/2017 7h00 60KD6 42.H2 2 Lý thuyết sáng tác kiến trúc 7h00 60KDE 41.H2 3 Lý thuyết sáng tác kiến trúc 7h00 60KDF 43.H2 4 Lý thuyết sáng tác kiến trúc 7h00 60KDNT 44.H2Continue reading “LỊCH THI MÔN LÝ THUYẾT SÁNG TÁC KIẾN TRÚC, SÁNG THỨ HAI, 05/6/2017”

Advertisement