CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỔNG HỢP – KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

  • Thời gian: Từ 8h00, thứ Sáu, ngày 12/10/2018
  • Địa điểm và danh sách hội đồng  (xem bên dưới)
  • Sinh viên in từ 8-10 bản A0, chuẩn bị bảng để căng bài, que chỉ để trình bày, nộp phiếu thông đồ án hàng tuần cho thư ký hội đồng.
  • Thời gian bảo vệ chính thức, bộ môn sẽ thông báo sau.
  • Điểm chấm sơ khảo + điểm chuyên cần + ý thức học tập = ĐQT

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: