THÔNG BÁO CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM HỌC 2019-2020

Thông báo chấm sơ khảo Đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm học 2019-2020 Thời gian: 8h00, thứ Tư, ngày 11/11/2020. ( Lưu ý: Sinh viên đến trước 8h00 để chuẩn bị) Danh sách hội đồng Quy cách trình bày bản vẽ A0 Nội dung chấm: Khối lượng thực hiện: quy mô đồ án, sốContinue reading “THÔNG BÁO CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM HỌC 2019-2020”

Advertisement