ĐIỂM BLOCK 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

Trường hợp sai sót, các bạn lên phòng 509.A1 vào các buổi sáng để được giải đáp. Bộ môn sẽ cập nhật điểm của những lớp còn lại ngay khi có điểm từ các Thầy/Cô I. Điểm Môn Chuyên đề lý thuyết 61KD3, 61KD4, 61KD5, 61KDE, 61KDF II. Điểm Quá trình Môn Lý thuyết sángContinue reading “ĐIỂM BLOCK 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021”

Advertisement