LỊCH HỌC VẼ GHI CHO LỚP 59KDNT

Thời gian: 8h00, thứ Hai, ngày 24/10/2016

Địa điểm: P6.C4

Lịch kiểm tra tiến độ vào 8h00, thứ Năm ngày 27/10/2016

Địa điểm: P6.C4

Giảng viên hướng dẫn: Cô Nguyễn Hồng Hương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: