DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỒ ÁN 1, 2 LOPNV28

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỒ ÁN 1,2 LOPNV28 THỜI GIAN THỰC HIỆN: TUẦN 11 TỪ 15/10/2018 NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN 1 + Nhiệm vụ thiết kế + Khu đất làm đồ án + File CAD + Phiếu thông đồ án NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN 2 https://ltlskt-dhxd.com/2018/10/18/nhiem-vu-thiet-ke-do-an-2-kd62/  

Advertisement