DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỒ ÁN 1, 2 LOPNV28

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỒ ÁN 1,2 LOPNV28

THỜI GIAN THỰC HIỆN: TUẦN 11 TỪ 15/10/2018

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN 1

+ Nhiệm vụ thiết kế

+ Khu đất làm đồ án

+ File CAD

+ Phiếu thông đồ án

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN 2

https://ltlskt-dhxd.com/2018/10/18/nhiem-vu-thiet-ke-do-an-2-kd62/

hoc lai

 

Advertisement