Lịch sử kiến trúc hiện đại Hà Nội

Kiến trúc hiện đại xuất hiện tại Hà Nội từ khoảng 100 năm trước trong quá trình tiếp nhận văn hóa phương Tây của người Việt. Trải qua một thế kỷ biến chuyển từ chế độ thuộc địa đến chủ nghĩa xã hội và nền kinh tế thị trường, Hà Nội đã có được mộtContinue reading “Lịch sử kiến trúc hiện đại Hà Nội”

Advertisement