NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN 2 – KD62

Đồ án 2 – KD62.

Thời gian bắt đầu: Tuần 11 (15/10/2018) đến tuần 18 (3/12/2018)

Lịch chấm đồ án sẽ được thông báo trên website, facebook bộ môn.

Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất làm đồ án

File CAD

Form Đồ án 2: Khung 1, Khung 2

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: