ĐIỂM BLOCK 1, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

Để tránh sai sót, bộ môn đăng tải điểm của sinh viên lên website đối chiếu, nếu có sai sót, các bạn mang bài, mô hình của mình lên P509.A1 để đối chiếu. (giờ hành chính).

Hết ngày 30/10/2018, bộ môn sẽ gửi điểm lên Phòng đào tạo.

Đồ án Dân dụng 1: 62KD1; 62KD2; 62KD3; 62KD4; 62KD5; 62KDE; 62KDF62QH1, 62KDNT

Chuyên đề Lý thuyết kiến trúc: 59KD1; 59KD259KD3; 59KD459KD5; 59KD6; 59KDF

Cơ sở tạo hình: 62KDNT

Điểm còn đang cập nhật…

Advertisement