NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN 2 – KD62

Đồ án 2 – KD62.

Thời gian bắt đầu: Tuần 11 (15/10/2018) đến tuần 18 (3/12/2018)

Lịch chấm đồ án sẽ được thông báo trên website, facebook bộ môn.

Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất làm đồ án

File CAD

Form Đồ án 2: Khung 1, Khung 2

Advertisement