NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN 2 – KD62

Đồ án 2 – KD62. Thời gian bắt đầu: Tuần 11 (15/10/2018) đến tuần 18 (3/12/2018) Lịch chấm đồ án sẽ được thông báo trên website, facebook bộ môn. Nhiệm vụ thiết kế Khu đất làm đồ án File CAD Form Đồ án 2: Khung 1, Khung 2

Advertisement