ĐIỀU CHỈNH DANH SACH PHÂN CÔNG ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 53KD HỌC LẠI- LỚP MỞ THÊM LOPHL-10 (CÓ ĐỀ ĐỒ ÁN)

Vì lý do sức khỏe, thầy Nguyễn Bá Minh không tiếp tục hướng dẫn đồ án tổng hợp khóa 53KD học lại theo danh sách lớp mở thêm LOPHL-10 nên Bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc điều chỉnh danh sách phân công như danh sách dưới đây: Các sinh viên thuộc nhómContinue reading “ĐIỀU CHỈNH DANH SACH PHÂN CÔNG ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 53KD HỌC LẠI- LỚP MỞ THÊM LOPHL-10 (CÓ ĐỀ ĐỒ ÁN)”

Advertisement