DANH SÁCH BỔ SUNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHÓA 53KD NGÀY 18-3 TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ mô lý thuyết và lịch sử kiến trúc phân công hướng dẫn những sinh viên được bổ sung ngày 18-3-2013 như sau TT MSSV HỌ TÊN SV LỚP THẦY HƯỚNG DẪN 1.         2024753 ĐỖ HẢI ĐỒNG 53KD8 Cô Nguyễn Hồng HươngĐt :0982000227 2.         2023052 PHẠM NGỌC TIẾN 52KD4 Thầy Đỗ Trọng ChungĐt:Continue reading “DANH SÁCH BỔ SUNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHÓA 53KD NGÀY 18-3 TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”