LỊCH CHẤM ĐỒ ÁN 1 CÁC LỚP 60KD 1-6, NT, QH

LCH CHM Đ ÁN 1 – 60KD, QH, NT
Chấm trực tiếp: 8h00, thứ Bảy, 15/10/2016 tại sảnh H2
Thu bài: 8h00, thứ Bảy, 15/10/2016 tại P509 nhà A1
STT Nhóm chấm Lớp GV phụ trách Ghi chú
1 Nguyễn Đình Thi
Lương Thị Hiền
60KD1 Lương Thị Hiền Chấm sáng
2 Nguyễn Mạnh Trí
Nguyễn Trường Giang
60KD2 Nguyễn Mạnh Trí
3 Nguyễn Sỹ Quế
Nguyễn Văn Đỉnh
60KD3 Nguyễn Văn Đỉnh Thu bài
4 Đỗ Trọng Chung
Nguyễn Hồng Hương
60KD4 Đỗ Trọng Chung Chấm sáng
5 Nguyễn Bá Minh
Vũ Thị Ngọc Anh
60KD5 Vũ Thị Ngọc Anh
6 Lương Thị Hiền
Nguyễn Trường Giang
Ngô Việt Anh
60KD6 Ngô Việt Anh Thu bài
7 Trương Ngọc Lân
Ngô Việt Anh
60KDNT Trương Ngọc Lân Chấm sáng
10 Nguyễn Văn Đỉnh
Vũ Thị Ngọc Anh
60QH1 Vũ Thị Ngọc Anh Thu bài
11 Đỗ Trọng Hưng
Nguyễn Toàn Thắng
60QH2 Đỗ Trọng Hưng Chấm sáng
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: