CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KD61

Thời gian: 8h00, thứ Tư, ngày 18/11/2020. (Lưu ý: Sinh viên đến trước 8h00 để chuẩn bị)

Danh sách Hội đồng: Xem tại đây

Khối lượng bài bảo vệ: 8-10 bản A0, mô hình.

Khi bảo vệ chuẩn bị bảng A0 để kẹp hoặc dán bài, que chỉ để trình bày.

* Lưu ý: Tất cả các bản vẽ của ĐATH phải có chữ ký của GVHD, nếu không sẽ không được bảo vệ.

Tiêu chí chấm:

  • Phân tích, đánh giá khu đất: 2 điểm
  • Phân tích ý tưởng kiến trúc: 1 điểm
  • Tổng mặt bằng: 1 điểm
  • Mặt bằng công trình: 2.5 điểm
  • Mặt đứng: 1 điểm
  • Mặt cắt: 0.5 điểm
  • Phối cảnh công trình: 1 điểm
  • Mô hình: 1 điểm
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: