THÔNG BÁO HỌC VẼ GHI CHO KHÓA 56KD

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức môn học vẽ ghi vào bắt đầu từ ngày 25-3-2013, thời lượng 2 tuần (33 và 34).

Tất cả các bạn sinh viên khóa 56KD tập trung vào 14h00 ngày 25-3-2013 để học Lý thuyết vẽ ghi và chia nhóm làm việc. Địa điểm và giảng viên phụ trách như sau:

TT LỚP PHÒNG HỌC GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH
1 56KD1 406-H1 Cô Vũ thị Ngọc Anh
2 56KD2 Cô Nguyễn Hồng Hương
3 56KD3 408-H1 Thầy Đỗ Trọng Chung
4 56KD4 Thầy Nguyễn Mạnh Trí
5 56KD5 509-H1 Thầy Trương Ngọc Lân
6 56KD6 Thầy Nguyễn Trường Giang
7 56QH1 411-H1 Thầy Đỗ Trọng Hưng
8 56KDE 10.1 NHÀ THÍ NGHIỆM Thầy Nguyễn Đình Thi
9 56KDF 10.3 NHÀ THÍ NGHIỆM Thầy Nguyễn Toàn Thắng

Sinh viên không đến lớp 14h ngày 25-3-2013 để nghe giảng sẽ bị trừ điểm quá trình.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: